DGS AD HOC GRUPPE Gefährliche Forschung

Catégorie
Date
Date limite d'inscription

cfp zur Ad-Hoc Gruppe "Gefährliche Forschung? Literatur als Wisenschaftsfolgenabschätzung"
Organisatoren: Sina Farzin/Uwe Schimank
DGS Kongress 2014, Trier, 6.-10. Oktober
Deadline 4.5.2014

Organizer
Personne à contacter
Sina Farzin